Benim sitem

Yeni sayfanın başlığı

 
</tr>
  </table>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="center">
  <b>
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Yerel Yönetimlerde Mali Özerklik</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></b></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Dr. Burhan Özfatura</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Merkezi yönetimler ile yerel yönetimler arasında
  gelir bölüşümü sistemi, yerel yöne­timlerin mali
  özerkliğinin temelini oluşturmak­tadır. Hatta yerel
  yönetimlerin varlıklarının de­vamı merkezi yönetimle
  yerel yönetimler ara­sındaki gelir bölüşümünü makul,
  rasyonel ve­ya adil esaslara göre gerçekleşmesine
  bağlıdır. Yerel Yönetimler (Belediyelerdin gö-revlerini
  yerine getirebilmelerini doğal olarak hükümlü
  oldukları hizmetleri gerektirdiği har­camayı
  yapabilecek mali kaynaklara sahip ol­malarına
  bağlıdır. Yönetimler arası hizmet bö­lüşümü&nbsp;
  zorunlu&nbsp; olunca,&nbsp; hizmetlerle orantılı ekonomik
  kaynakların bölüşümü de aklın ve adaletin bir
  gereğidir. Ancak hizmetlerle oran­tılı yerel
  yönetimlere bizzat kendi kaynağını yaratmada tam
  serbestlik tanımak da uygula­mada mümkün değildir.
  Çünkü binlerce ma­halli&nbsp; otoritenin&nbsp; vergilendirme
  ve ekonomik kaynak yaratmadaki tam serbestliği,
  birbirle­rinden farklı uygulamalar yaratacaktır. Bu
  du-rumda da mali anarşiye yol açacaktır. Fakat
  görevle ve hizmetle yükümlendirilen yerel
  yönetimleri (Belediyeleri) ekono-mik kaynak
  yaratmada tamamen sınırlandırmak, bir yerde yerel
  yönetimleri fonksiyonel</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">
  </span>
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  olmaktan çıkarmak demektir. Bu sistem ve şartlarla,
  yerel yönetim düşünce ve varlığını savunmak da
  etkili olmayacaktır.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Bizde dahi üniter yapılı devletlerde Be­lediyelerin
  Mali Bağımsızlığı &quot;Vergi ve ekono­mik kaynakların
  yönetimler arasında paylaştı­rılması&quot; sisteminde
  tartışılmaktadır.</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında ekonomik
  kaynakların bölüşümünde uygulamada 5 yöntem vardır.
  Bunlar yerel yö­netimlere &quot;Sınırsız vergileme
  yetkisi verilme­si&quot;, &quot;Vergi kaynaklarının
  paylaştırılması&quot;, &quot;Mer­kezi idare tarafından
  toplanan vergilerin bazı­larının toplanmasında pay
  verilmesi&quot;, &quot;Mun­zam kesir ve munzam vergi yoluyla
  gelir sağ­lama&quot; ve &quot;Merkezi yönetim tarafından
  topla­nan vergilerden bazılarının yerel yönetimlere
  devredilmesi&quot;dir.</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  İşte bizdeki uygulama olan &quot;Vergi kay-naklannın
  yönetimler arasında paylaştırılması&quot;nın. olumlu
  sonuçlarından biridir. Belediye­lere bırakılan bazı
  vergi kaynaklan belediye­lerde; mali özerkliğe sahip
  olma olanağı yarat­makla birlikte mahalli sorumluluk
  duygusu­nun artmasını sağlar.</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Bilindiği gibi Belediyeler beş kanaldan mali kaynağa
  kavuşturulurlar. Bunlar &quot;Vergiler yolu ile sağlanan
  gelirler&quot;, &quot;Yardım ve bağışlar yolu ile sağlanan
  gelirler&quot;, &quot;Harçlar ve harca­malara katılma
  paylarından sağlanan gelirler&quot;, &quot;Ticari ve sınai
  işletmecilik yolu ile sağlanan gelirler&quot; ve &quot;Borçlanmalar&quot;dır.</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Tartışılması gereken sınırlan yasalarla belirlenmiş
  bu gelirlerden harçlar ve harcama­lara katılma
  paylan ile ticari ve sınai işletmecilikten elde
  edilen gelirlerin kullanımında özerk yetkilere sahip
  olmaları gerekir. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
  Şartinın mali hü­kümleri de bu kapsamda
  hazırlanmıştır. Buna bağışları da katabiliriz.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  21 Kasım 1988 yılında Türkiye Cumhu­riyeti Tüzel
  Kişiliği'nce imzalanan &quot;Avrupa Ye­rel Yönetimler
  Özerklik Şartı&quot; Anayasa'nın 127. maddesiyle
  çatışmamaktadır.</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Özerklik Şartı'nın mali hükümleri ince­lendiğinde
  üzerinde genel kabul gören yo­rumlar şu noktalarda
  yoğunlaşmaktadır.</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Belediyelerin ulusal ekonomi çerçeve­sinde
  hizmetlerini sunmak için özgürce tasar­ruf
  edebilecekleri öz mali kaynaklara sahip ol­mak
  hakları vardır. Bu mali kaynaklar Anayasa ve diğer
  yasalarla Belediyelere tanınan sorum­luluklarla
  orantılı olmalıdır.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Belediyelerin tasarrufundaki mali kay­nakların bir
  kısmı mutlaka yerel harç ve vergi­lerden
  sağlanmalıdır. Belediye bu kaynaklan tasarrufta
  denetimle smırlanmamalıdır. Bu kaynakların oranı
  sadece yasalarla belirlenme­lidir.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Belediyelerin düzenlemekle yetkili ola­cakları mali
  kaynaklardaki oranlar değişken olmalıdır. Mali
  sıkıntı içinde Belediyelere kay­nak denkleştirme ve
  aktarma konusunda tam yetki verilmelidir.</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Belediyelere tahsis edilen yardımlar, olabileceği
  ölçüde özel projelerin finansman­ları dışında
  tutulmalıdır. Bu tip kaynaklar Be­lediyelerin kendi
  yetki alanlanndaki hareketle­rini kısıtlayıcı
  nitelikte olmamalıdır. Belediye­lerin ulusal
  piyasadan borçlanma hakkı bulun­malıdır.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Artık tüm demokratik ülkelerde merke­zi
  parlementolar Belediyelerin yerel kaynak­lardan
  sağlanan vergilere tavan-taban sınırla­masını aşarak
  ve kaynakları tasarrufta serbest bırakmışlardır.</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Büyükşehirler günümüzde ülkemizin ekonomik, sosyal,
  siyasi ve kültürel hayatını belirleyen ve geliştiren
  odaklar haline gelmiş­tir.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Nüfus artışları ve büyük kentlere doğru göçlerle
  oluşan nüfus oluşumları sonucu Bü-yükşehirlerde
  nüfus diğer şehirlere nazaran daha fazla
  artmaktadır. Merkezi İdarenin top­ladığı vergilerden
  Büyükşehir Belediyelerine ayrılan payın enflasyon
  düzeyinin altında artı­rılması bu Belediyeleri mali
  sıkıntı içine düşür­mektedir. Bu nedenle Büyükşehir
  Belediyele­rinin Devlet Gelirlerinden ayrılan payın
  art­tırılması gerekmektedir.</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Küçük Belediyelerin özellikle nüfusu 2000'i geçen
  yerleşim birimlerinin Belediyele­rin kuruluşunda
  merkezi idareden bu yerle­şim alanlarına kaynak
  transferi sağlama amacı güdülmektedir.</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Oysa nüfusu 2 milyonu aşan Büyükşehirlerde, ülkenin
  sanayi, ticaret ve kültürel alanlardaki faaliyetleri
  yoğunlaşmıştır. Merke­zi İdarenin topladığı
  vergilerden ayrılan payların da yetersiz gelmesi
  sonucu Büyükşehir Be­lediyelerinin kendi yetkileri
  içinde yürüt­tükleri hizmetlerini, mahallinden kendi
  or­ganlarının kararıyla belirleyip, toplayacakları
  özgelirlerle karşılamaları yani hiçbir merciye
  muhtaç olmaksızın kendi hizmetlerini
  görebi­lecekleri bir düzeye gelmeleri
  arzulanmakta-dır.</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Türkiye'de yerel yönetimler &quot;Kamu Yö­netimi&quot; içinde
  merkezi yönetim ile birlikte or­tak, eşit ağırlıklı
  iş bölümüne dayanan bir yö­netim şekli olarak
  görülmektedir. Dolayısıyla anayasanın getirdiği
  &quot;İdari Vesayet&quot; de yanlış anlaşılmakta, sonucunda
  yerel yönetimlerin yerine geçen bir merkezi yönetim
  ve &quot;BA­ĞIMLI&quot; yerel yönetim modeli ortaya
  çıkmak­tadır.</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Görev, yetki, sorumluluk ve kaynak da­ğılımı
  açısından merkezi yönetimde ve yerel yönetimlerde
  karmaşık bir idari, mali ve huku­ki yapı
  yaşanmaktadır. Kamu hizmetinde et­kinlik ve
  verimlilik kaybolmuş, herşeyin An­kara'dan
  çözümlenmek istenildiği katı merke­zi bir yapı
  ortaya çıkmıştır.</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Kamu yönetiminde etkinliğin ve verim­liliğin temel
  ilkesi, hizmetlerin halka en yakın yönetim
  birimlerince yerine getirilmesi, yerin­den yönetimin
  temel ilkesi ise hizmetlerin se­çimle gelen organlar
  tarafından özerk kuruluş­larca yürütülmesidir.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Yerinden yönetim ilkesi, halkın mahalli müşterek
  ihtiyaçlarının halk tarafından yerel yöneticiler
  tarafından ağırlıklı olarak yerel kaynaklarla
  karşılanmasıdır.</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Hizmet üretiminde etkinliğin sağlan­ması ve rasyonel
  kaynak kullanımı amacıyla, mahalli hizmetlerin
  yerinden karşılanması esası Türkiye'de birinci beş
  yıllık kalkınma pla­nından başlayarak altıncı beş
  yıllık kalkınma planında dahil tüm planlı kalkınma
  dönemle­rinde benimsenmiş ve bu esasa ilişkin bütün
  öneri ve paketler hükümet programalarında yer
  almıştır.</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Hatta merkezi ve mahalli idareler ara­sında görev,
  yetki, sorumluluk ve kaynak pay­laşımına ilişkin
  ÇERÇEVE YASA hazırlanması çalışmalarına altıncı beş
  yıllık kalkınma pla­nında başlanılması ilke olarak
  benimsenmiş ancak bugün geldiğimiz noktada ise aşırı
  mer­kezileşme ve işlevlerini tam olarak yerine
  geti­remeyen kısmen merkezi idarenin güdümün­de
  &quot;BAĞIMLI&quot; bir yerel idare anlayışı devlet
  yönetiminin bütün kademelerinde benimsen­miştir.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Bugün ülkemizde kamu harcamalarının % 12'si yerel
  yönetimler tarafından yapılmak­ta, geri kalan ise
  merkezi yönetimce üstlenil­miştir. Mahalli İdarelere
  kendi mevzuatı ile verilen görevler zamanla merkez
  tarafından yü­rütülmeye başlanılmış, böylece hantal
  bir mer­kezi yapı ortaya çıkmıştır.</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Kentlerimiz gittikçe büyüyerek sorunlar yumağı
  haline gelirken bugünkü belediye ya­pılan içinde bu
  sorunların çözülmesi mümkün bulunmamaktadır.</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Türkiye'de kamu yönetiminin hem mer­kezde hem de
  yerinde yeniden yapılanması zorunludur. Bu
  yapılanmada merkezi idarece yapılmasında ulusal
  birlik ve bütünlük bakı­mından yarar bulunan Adalet,
  Milli Savunma, Genel Güvenlik ve Dış Politika
  hizmetleri dı­şında kalan yerel nitelikteki tüm
  hizmetler ma­halli idarelere bırakılmalıdır. Bunun
  yanında Kamu reformu ile yerel yönetimlerin özerk,
  kaynak ve yetkileri açısından güçlü kuruluşlar
  haline getirilmesi de zorunluluktur. Yerel
  yö­netimler ile ilgili yasalar, mevzuat
  durumla­rında oluğu gibi birbirinden kopuk, ayrı ayn
  yasalar şeklinde değil, planlama ve kaynak&nbsp;
  kullanımında uyumlu ve eşgüdümlü çalışan şekilde
  yeniden düzenlenmelidir. Yerel yöne- timler içinde
  bilhassa Belediyelere, idari, Mali, Hukuki yapılanma
  içinde en kısa zamanda</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">
  </span>
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  özerkliğe kavuşturularak, sektörel olarak görev,
  yetki ve sorumluluklarla birlikte kayna aktarımı da
  sağlanmalıdır.</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Özerklik denince idari, hukuki ve mal özerklik
  birlikte düşünülmelidir. Gücünü ya sal düzenlemeden
  yani hukuki özerklikten al­mayan bir mali özerklik
  düşünülemez. Bu ne­denle vakit geçirilmeden devlet
  olarak imzala­yıp kabul ettiğimiz Avrupa Yerel
  Yönetimleri Özerklik hükümleri şartı çerçevesinde
  Beledi­yelerin hukuki yapısının merkezi idare ile
  iliş­kilerini aşağıda belirteceğimiz ilkeler
  ışığında düzenlenmesi gerektiğine inanıyoruz.</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  1. Paris anlaşması Avrupa şartının 4. mad­desi
  gereğince merkezi&nbsp; idare ve&nbsp; yerel yö­netimler
  birlikte hareket ederek kararlar alın­malı ve bu
  birliktelikle oluşacak komisyonlar­la (Merkezi İdare
  + Yerel Yönetimler) hayata geçirilmeli, böylelikle
  yerel yönetimlerde de Avrupa ile entegrasyon
  sağlanmalıdır. Buna göre hukuki düzenlemelerin biran
  önce ya­pılması gerekmektedir.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  2. Belediyelerin seçimle gelen karar organ­larının
  kararları üzerinde merkezi idarenin ve­sayet yetkisi
  kaldırılmalı, bu kararların yerin-deliğinin denetimi
  seçmenlere, hukukiliğinin denetimi yargı organlanna
  bırakılmalıdır.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  3. Belediye personelinin adedi, nitelikle­ri ve
  personele uygulanacak ücret politikalan-&nbsp;&nbsp; I nın
  belirlenmesi tamamen belediyenin karar organlanna
  bırakılmalıdır.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  4. Belediye harcamalannın hukukilik de­netimini
  sağlamak üzere, Mahalli İdareler Sa-yıştayı
  kurulmalı, İçişleri Bakanlığı'nın eski harcamalar
  üzerinde, bugün de Sayıştay'ın gö­rev alanına giren
  hukukilik denetimi bu orga­na bırakılmalıdır.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  5. Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaş­tırılması
  yetkisi İçişleri Bakanlığı'ndan alın­malı, bir
  tedbir kararı niteliğinde ve acele ka­rar vermeyi
  sağlayacak bir düzenleme ile bu tasarruf yargı
  organına bırakılmalı, bu konuda gerekli anayasa
  değişikliğine gidilmelidir.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  6. Merkezi İdare makro hedefleri belirle­meli,
  savunma, iç güvenlik, adalet, dış politika ve makro
  hedefler dışında halka doğrudan giden hizmetlerin
  yürütümünün yerel yöne­timlere bırakılması yönetim
  politikasının teme­li olmalıdır.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  7. Belediyeler parasal açıdan merkezi yönetime
  bağımlılıktan kurtanlmalıdır.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Görüldüğü üzere evvelemirde özerklik bir bütün
  olarak alınmalı yukarıda arz edilen yasal
  düzenlemeler yapılmalıdır.&nbsp;</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Yasal düzenlemelerin ikmali ile mali özerklik gücünü
  yasadan alacaktır. Anayasa­mızın 127. maddesi hükmü
  çerçevesinde Bele­diyelere görevleri ile orantılı
  gelir kaynaklan-nın sağlanması ve Avrupa Yerel
  Yönetimler Özerklik şartının 9- maddesinde yer alan
  ilke­lerin karşılanması amacı ile&nbsp;</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  1.&nbsp; Belediyeler özerk bir mahalli yapıya
  kavuşturulmalı, bu doğrultuda, Belediye Gelir­leri
  Kanunu tümüyle yeniden ele alınarak be­lediye vergi,
  harç ve harcamalara katılma pay­larının kapsam, oran
  ve miktarlarının tespitin­de belediyelere, Kanun'da
  rasyonel olarak be­lirlenecek sınırlar içinde daha
  etkin yetkiler verilmelidir.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  2.&nbsp; Gerek genel bütçe vergi gelirlerinden ve gerekse
  İller Bankası'nda dağıtılan paylann oranı
  yükseltilmeli nüfus oranı tek kıstas ol­maktan
  çıkarılmalı, nüfus kriterlerinde statik nüfus yerine
  beldelerin nüfus hareketlilikleri de gözönüne
  alınmalı, paylaşmada temel et­ken olarak beldelerin
  mevcut toplumsal, eko­nomik, kültürel ve çevresel
  yapılannın doğur­duğu yerel Kamu hizmeti
  ihtiyaçlarının kapsa­mı, yönü ve öncelikleri dikkate
  alınmalıdır.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  3.&nbsp; İller Bankası yönetiminde yerel yö­netimler söz
  sahibi olmalıdırlar.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  4. Merkezi idare tarafından toplanan an­cak daha çok
  yerel ihtiyaçların giderilmesine yönelik Kamu
  hizmeti gelirleri belediyelere bı­rakılmalı veya pay
  verilmelidir.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  5. Merkezi idare tarafından yerine getiri­len ancak
  çağdaş tanımda yerel hizmet olarak nitelenen,
  örneğin trafik tescil ve denetleme gibi hizmetler
  belediyelere devredilmeli, bu hizmetlere yönelik
  vergi ve harç gelirleri ile para cezaları
  belediyelere bırakılmalıdır.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  6.&nbsp; Belediye hizmetlerinden doğan Kat­ma Değer
  Vergisi, belediyelere bırakılmalıdır.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  7.&nbsp;&nbsp; Belediye hizmetleri nedeni oluşan kentsel
  gayrimenkul rantları vergilendirilmen ve
  belediyelere bırakılmalıdır.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  8.&nbsp; Rasyonel bir mali yönetim için bele­diyelerin
  bütçe ve muhasabe yöntem ve tek­nikleri,
  belediyelerin bünyesel farklılıkları da gözönünde
  bulundurularak çağdaş biçimde yeniden
  düzenlenmelidir.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  9. İhale mevzuatı açıklık, tasarruf ve ba­sitlik
  sağlayacak şekilde yeniden düzenlen­melidir.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  10.&nbsp; Belediyelerin bütçeleri, bütçe uygu-lamalan ile
  ilgilisinin isteğine bağlı olarak ifa ettikleri
  hizmetlere ilişkin ücret tarifeleri üze­rindeki
  idari vesayet kaldırılmalıdır.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  11.&nbsp; Belediyelerin harcamaları üzerinde­ki merkezi
  idare denetimi; yerini, sadece bu amaçla kurulacak,
  yargı yetki ve bağımsızlı­ğına sahip yerel
  yönetimler sayıştayına bira-&nbsp;&nbsp; 297 kılmalıdır.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  12.&nbsp; Belediye vergi ve harçları mücavir alanlarda da
  istisnasız uygulanabilmeli, bun­lardan başka
  kurumlara herhangi bir pay ve­rilmemelidir.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  13.&nbsp; Beyana bağlı belediye vergilerinde beyan dönemi
  içinde her bir tahakkuk devre­sinde enflasyon
  oranlarında uygun biçimde tarha esas beyan bazlan
  arttırabilmelidir.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  14.&nbsp; 2464 sayılı Belediye gelirleri kanu­nu 102.
  maddesi ile belirlenerek kısıtlanan yetki yani 213-
  sayılı Vergi Usul Kanunu'nda belirtilen vergi
  inceleme yetkisinin belediyele­re tanınarak böylece
  uygulamadaki vergi kay­bının önlenmesiyle gerçek
  mali özerklik sağ­lanmalıdır.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  15.&nbsp; 2464 sayılı belediye gelirleri kanu­nunun 336 a
  maddesine göre bu kanunda en az en çok miktarları
  gösterilen yazılı vergi ve harçların tarifelerini
  Belediye Grupları itibarıyla tayin ve tesbit eden
  Bakanlar Kurulu yetki</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  sinin Belediye Meclislerine verilmesi sağlanmalıdır.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  16. Belediyelerin mali Özerkliğinin te­melinde; öz
  kaynaklan ile özerk bütçelerini yapabilmeleri ve
  vergi koyma, toplama yetki­sinin belediyelerde
  olması Belediye Gelirleri Yasasında yer alan ve
  bunlara bağlı tarifelerin zaman içinde değer
  yitirmesinin önlenmesi için Belediye Meclislerine
  tarife yetkisi tanın­malı, yasa ile belirlenecek
  ölçü ve alanlarda vergi, resim harç, katılma payı
  ihdası yönünde yetkili kılınmalıdır.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  17.&nbsp; Maliye, Kültür, Turizm ve Çevre Ba-kanlıklannın
  bütçelerinde yer alan ödenekle­rin belediyeye yardım
  şeklinde kullanımından vazgeçilmelidir ve
  ödeneklerin tamamının Ma­liye Bakanlığı'nın
  bütçesinde toplanması ve belediyelere kesintisiz
  aktarımı sağlanmalıdır.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  18.&nbsp;&nbsp; Devlet gelirlerinden 2380 ve 3030 sayılı
  yasalarla belediyelere ayrılan payların oranları
  katsayıya bağlanarak arttırılmalı ve bu paylar
  üzerinde yapılan kesintilere (Sosyal Yardımlaşma ve
  Dayanışma Teşvik Fonu gibi) son verilmelidir.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  19. Belediye bütçesi üzerindeki merkezi idarenin bu
  bütçeyi tasdik edip etmeme şek­lindeki yetkisi
  kaldırılmalı, Yerel Yönetimler bir başka makamın
  tekeline bırakılmamalı ve­ya yerel yönetimler yetki
  alanının özellikle dı­şında tutulmamış bulunan her
  alanda insiyatif kullanma konusunda genel bir hakka
  sahip ol­malıdır.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  20.&nbsp; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanu­nundaki
  vergi ve harçlardaki istisna ve muafi­yetler en az
  ölçüye getirilmelidir.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  21. Yerel Yönetimlerce hizmet maliyeti­ni, program
  bütçeyi ve gerçek mali denetimi esas alan bir mali
  yönetim sistemi geliştirilme­li, yerel yönetimlerde
  gece gündüz , yaz kış ve bu gibi geçici nüfus
  hareketlerinden dolayı ar­tan yerel hizmet
  ihtiyacının giderilmesi için gerekli kaynak tahsisi
  sağlanmalı, mali yönden</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">
  </span>
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  daha zayıf yerel yönetimlerin özerkliği bir ma­li
  tevzin (eşitleme) sistemi ile güçlendirilmeli­dir.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  22.&nbsp;&nbsp; İkinci konutlara verilen hizmetler, turizm
  faaliyetlerine belediyelerin katkısı, göç
  hareketleri ile hemşehri olmanın maliyetlerini
  etkileyen konularda Belediye Meclisleri &quot;Hemşehrilik
  Vergisi&quot; koyma yetkisine sahip olmalıdır.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  23.&nbsp; Belediyelerin Kamu hizmet yatırım­larındaki %
  15'e varan KDV, bu kurumların merkezi idareye
  yapacakları diğer ödemeler­den mahsup edilmelidir.</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Sonuç</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Yukarıda arz etmeye çalıştığımız husus­lar ÖZERK
  BELEDİYE kavramının içinde mü-taala edilebilecek
  konulardır.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  ÖZERK BELEDİYE'nin hukuki, idari ya­pısı da özerk
  olduktan sonra mali yapısının özerkliğinden
  bahsedilebilir. Bu unsurlar bir­birinden aynlmaz,
  biri diğerine tercih edile­meyen ayrılmaz
  parçalardır. Gücünü Anayasa değişikliğinden alan
  çerçeve yasası ile kendisi ile bağlantılı 133 yasa
  ile irtibatını koparabilen ve gerçekten merkezi
  idareden insiyatifi alabi­len, Yerel Yönetimler
  Belediyeden bir başka makamın tekeline
  bırakılmamalı, Yerel yöne­timin yetki alanının
  özellikle dışında tutulma­mış bulunan her alanda
  insiyatif kullanma ko­nusunda genel bir hakka sahip
  olmalıdır.</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Unutulmamalıdır ki, Yerel Yönetimlere her yeni
  sorumluluk devri o sorumluluğu yeri­ne getirebilmesi
  için gerekli öncelikle Hukuki Düzenleme buna uygun
  İdari Yapılanma ve mali özerkliğin bu surette
  gerçekleştirilmesi elzemdir.</span></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; background: white" align="justify">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; color: black">
  Bu hukuki, idari, mali özerkliği haiz Özerk Belediye
  demokrasinin de gelişmesine katkı sağlayacaktır.</span></p>
  <span style="font-weight: 400">
  <font face="Tahoma" size="2">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
  <td>